The Mystery of the Copernicus Grave. A Dialogue of Experts (2010) – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

The Mystery of the Copernicus Grave. A Dialogue of Experts (2010)

The conference was held on 22–23 February, 2010.

The conference was co-organized by the European Society for the History of Science, the History of Science Commission of the Polish Institute of Arts and Sciences, the Philosophy of Natural Sciences Commission of the Polish Institute of Arts and Sciences, History of Science Institute of the Polish Academy of Science, Tischner European Unviersity in Kraków, and the Copernicus Center.

The goal of the conference was to discuss the controversies related with the discovery of the Nicolaus Copernicus grave 46 | Annual Report 2010 and the identification of his remains. The participants of the conference were the scientists both partaking in the search, and criticising this undertaking.

During the conference, the following papers were presented (in Polish, or, when indicated, in English):

1. Jerzy Sikorski „Miejsce pochówku Mikołaja Kopernika w katedrze fromborskiej w świetle współczesnej praktyki” (The location of Nicholas Copernicus’ burial in the light of the contemporary practice).
2. Krzysztof Mikulski, Joanna Jendrzejewska, and Anna Stachowska „Przodkowie i najbliżsi krewni Mikołaja Kopernika oraz ich żeńskie potomstwo” (Ancestors and close relatives of Nicholas Copernicus and their female descendants).
3. Tomasz Węcławowicz „Krypta biskupia we fromborskiej archikatedrze. Pytania badawcze” (The bishop’s crypt in the Frombork Archcathedral. Research questions)
4. Wojciech Branicki, Tomasz Kupiec „Analiza markerów DNA jądrowego w szczątkach z grobu 13/05” (The analysis of nuclear DNA markers in the remains from 13/05 grave).
5. Tomasz Kupiec, Wojciech Branicki „Zastosowanie analizy mtDNA do identyfikacji szczątków ludzkich z grobu 13/05” (The application of the mtDNA analysis to the identification
of human remains from 13/05 grave).
6. Arkadiusz Sołtysiak „Myślenie magiczne w interpretacji archeologicznej. Przykłady, próba klasyfikacji, perspektywy” (Magical thinking in an archaeological interpretation. Examples, an attempt of classification, perspectives).
7. Jarosław Bednarek „Pułapka typologii antropologicznej” (A trap of anthropological typology).
8. Tomasz Kozłowski „Refleksje antropologa nad identyfikacją szczątków kostnych znalezionych w Katedrze we Fromborku jako należących do Mikołaja Kopernika. Próba krytycznego spojrzenia” (Reflections of an anthropologist on the identification of bone remains found in the Frombork Cathedral as those of Nicholas Copernicus. An attempt at a critical interpretation).
9. Bronisław Młodziejewski „Wydolność metod rekonstrukcji wyglądu twarzy w świetle współczesnej antropologii sądowej” (The efficiency of the reconstruction methods of face appearance in the light of contemporary forensic anthropology).
10. Józef Flik „Szesnastowieczne portrety Mikołaja Kopernika” (The 16th century portraits of Nicholas Copernicus).
11. Tomasz Grzybowski „Statystyczna i filogenetyczna interpretacja wyników badań mitochondrialnego DNA domniemanych szczątków Mikołaja Kopernika z archikatedry fromborskiej” (A statistical and philogenetic interpretation of research results of mtDNA of the alleged remains of Nicholas Copernicus from Frombork cathedral).
12. Peter Gwozdz “Copernicus Y-DNA is Haplogroup R1b1b2a1” (in English).
13. Adam Walanus „Datowanie radiowęglowe, a sprawa grobu Kopernika” (Radiocarbon dating and the case of the Copernicus grave).
14. Lidia Smentek “Lost OR found?” (in English).
15. Michał Kokowski „Procedura identyfikacji szczątków nr 13/05 jako szczątków Kopernika w świetle racjonalności uzasadniania i retoryki perswazji” (A procedure of identification
of remains no. 13/05 as Copernicus’, in the light of rationality of justification and rhetorics of persuasion).

Skip to content