Polityka Cookies – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Polityka Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJA CENTRUM KOPERNIKA

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych.

 

 

1. Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Centrum Kopernika, Pl. Szczepański 8, 31-011 Kraków, KRS: 0000311106, REGON: 120743627, NIP: 6762385496. Kontakt we
wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można uzyskać pod adresem e-mail:info@copernicuscenter.edu.pl. Wpisanie w temacie “dane osobowe” ułatwi realizację zgłoszenia. Możliwe jest również wysłanie zapytania listownie.

Administrator danych to podmiot, który decyduje o celach i sposobach wykorzystywania danych, przy czym ciążą na nim obowiązki związane z ich zabezpieczeniem.

 

 

2. Skąd mamy Twoje dane:

 

a) odwiedziłeś/odwiedziłaś stronę https://www.copernicuscenter.edu.pl/, https://copernicusfestival.com/,www.wielkiepytania.pl, https://www.copernicuscollege.pl/ lub jeden naszych funpage’y (por. dalej informacja o cookies w pkt 11)
b) wysłałeś/wysłałaś maila na adres info@copernicuscenter.edu.pl lub inny w domenie copernicuscenter.edu.pl,
c) w związku z udziałem w naszych eventach, projektach, w tym w warsztatach organizowanych w ramach m.in. Copernicus Festival (o ile dane są konieczne do udziału w nich i zostałeś/zostałaś poproszony o ich przekazanie),
d) przekazałeś/przekazałaś darowiznę na działalność statutową za pomocą przelewu bankowego lub poprzez system PayU i “Wpłacam”, o których mowa w Regulaminie strony https://www.copernicuscenter.edu.pl/
e) w związku z udziałem w naszych eventach, projektach, w tym w warsztatach organizowanych w ramach naszej działalności (o ile dane są konieczne do udziału w nich),

 

3. Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe i w jakim celu?

a) przetwarzamy je, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), którą zawarliśmy lub mamy z Tobą zawrzeć, w tym:
– realizacji umowy darowizny,
– bezpłatnego udziału w wydarzeniach, które organizujemy takich jak konferencje, warsztaty lub szkolenia,
– udziału w konkursach, które organizujemy, o ile się zgłosiłeś, a regulamin konkursu ma charakter umowy,

b) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji jako administratora danych w celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
– kontaktu z Tobą, odpowiedzi na zapytania kierowane za pomocą poczty elektronicznej, nie związanego z realizacją żadnych świadczeń,
– kontaktu z Tobą bezpośrednio w trakcie trwania umowy, lub Twojego udziału w naszych działaniach w sprawach dotyczących statutowej działalności naszej Fundacji, jak i przekazywania Ci w tym czasie informacji o naszych działaniach,
– prowadzenia analiz statystycznych,
– realizacji obowiązków sprawozdawczych wobec podmiotów dotujących nasze działania, co może obejmować udostępnienie im danych, jeśli brałeś udział w działaniach przez nich finansowanych (o czym zawsze osobno informujemy) przez czas wskazany w umowach z nimi,
– ochrony interesu prawnego Fundacji w przypadku ewentualnego sporu prawnego,
– realizacji przez Fundację zasady rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas w adekwatny sposób obowiązków jako administrator Twoich danych),
– zapewnienia działania niektórych usług serwisu internetowego, usprawnienia funkcjonalności i atrakcyjności Serwisu prowadzenia statystyk na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest usprawnienie prowadzonej przez Fundację działalności,
– Twojego udziału w konkursach, które organizujemy, konkurs ma charakter przyrzeczenia publicznego

c) w związku z koniecznością realizacji obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), nałożonego przez organy państwowe, co w naszym przypadku oznacza głównie organy podatkowe, ubezpieczeniowe, podmioty kontrolujące naszą działalność.

d) na podstawie Twojej zgody (art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w związku z wykorzystywaniem przez Stronę plików cookies lub gdy przetwarzanie nie odbywa się na żadnej innej podstawie określonej w pkt 3.a-c. Zgodę zawsze możesz cofnąć, ale jej wycofanie nie powoduje, że dotychczasowe przetwarzanie było nielegalne.

 

4. Jak długo?

a) przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu:
– w celach rozwiązania ewentualnych spraw spornych,
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, o ile dotyczy,
– dokonywanych na nasze potrzeby analiz statystycznych,
– maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

b) na potrzeby naszej sprawozdawczości wobec podmiotów, które dofinansowują nasze działania przez czas wskazany w umowach z nimi i o ile korzystałeś z działań przez nie dofinansowanych,

c) w przypadku realizacji obowiązku prawnego, okres przechowywania wyznaczają stosowne przepisy prawa,

d) do momentu wycofania zgody.

 

5. Krótka informacja o Twoich prawach

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych, usunięcia, sprostowania, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

6. Sposób skorzystania z uprawnień:

– możesz sprostować dane, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne,
– możesz żądać usunięcia danych, gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, cofniesz zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych albo będą one przetwarzane niezgodnie z prawem;
– możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych, gdy zauważysz, że dane są nieprawidłowe, na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość lub, gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale zażądasz ich pozostawienia lub gdy dane nie będą już potrzebne, ale mogą być wykorzystanie do obrony praw lub dochodzenia Twoich roszczeń
– ograniczenie jest możliwe gdy również gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy mamy prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
– w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy i odbywa się ono w sposób zautomatyzowany (np. za pomocą komputera).

 

7. Czy udostępniamy Twoje dane?
Na potrzeby sprawozdawcze wobec podmiotów dofinansujących nasze działania możemy udostępniać Twoje dane naszym grantodawcom, lecz wyłącznie w celu i zakresie koniecznym dla rozliczenia kosztów działań, w których brałeś udział (o ile brałeś udział w takich działaniach).
O takiej konieczności informujemy przy okazji konkretnego działania. Pamiętaj, że nie przekazujemy szczegółowych danych naszych darczyńców lub innych osób żadnym podmiotom, za wyjątkiem instytucji finansowych i publicznych, posiadających podstawę prawną do szczegółowej kontroli naszych finansów i działalności.
Twoje dane mogą być też udostępnione właściwym organom władzy publicznej wyłącznie na podstawie prawa powszechnie obowiązującego.
Oprócz tego dane mogą być udostępnione również dostawcom usług informatycznych, z których korzysta Fundacja oraz biuru rachunkowemu.

Twoje dane, w zakresie wykorzystywania naszej strony www są również przekazywane do właścicieli Facebooka oraz YouTube, w związku z umieszczeniem na naszej stronie www
wtyczek, umożliwiających szybką subskrypcję naszego kanału YouTube:
https://www.youtube.com/user/CopernicusCenter lub funpage’a na Facebooku:
https://www.facebook.com/centrum.kopernika/
https://www.facebook.com/copernicusfestival/

 

8. Czy przekazujemy dane do państwa spoza EOG?

a) Tak, wykorzystujemy bowiem chmurę obliczeniową do ich gromadzenia, którą dostarcza Google, a jego siedziba znajduje się w USA. Fundacja podpisała stosowne porozumienie, zapewniające stosowanie przez dostawcę zasad ochrony danych, adekwatnych do wymagań RODO.

b) Tak, dane o Twojej aktywności na naszej stronie www są przekazywane do właścicieli Facebooka oraz YouTube, których serwery znajdują się poza EOG. Szczegółowe zabezpieczenia w zakresie danych osobowych na tych portalach dostarczane są przez dostawców bezpośrednich, zgodnie z obowiązującymi w nich regulaminami.

 

9. Skarga do organu

Skargę na przetwarzanie przez nas danych można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

10. Przetwarzanie, w tym profilowanie

Przetwarzamy dane w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych), lecz nie ma to wpływu na Twoje prawa i obowiązki, gdyż nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie dokonujemy profilowania w rozumieniu RODO.

 

11. Pliki cookies

1. Strony Fundacji wykorzystują pliki tekstowe określane jako cookies (ciasteczka) m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników lub też zapisać Twoją zgodę na cookies.

2. Wykorzystujemy cookies do poprawnej konfiguracji serwisu, a także w celu zapamiętania ustawień użytkownika (np. język, rozmiar czcionki itp.).

3. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

4. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na przetwarzanie cookies. Przy czym ustawienia zawsze możesz zmienić.

5. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, tak, aby nie zbierały ww. informacji.

wersja na 6.11.2019 r.

 

Skip to content