Call for Papers: Geniusze, kosmici i dinozaury – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Call for Papers: Geniusze, kosmici i dinozaury

W imieniu redakcji czasopisma „Adeptus” zachęcamy Państwa do przesyłania artykułów do nowego numeru (1/2021), zatytułowanego „Geniusze, kosmici i dinozaury. Nieoczywiste związki nauk ścisłych i humanistycznych”. Temat publikacji został wybrany dla uhonorowania tegorocznej 130. rocznicy urodzin Karela Čapka, czeskiego pisarza jednego z pionierów współczesnej fantastyki naukowej. Numer objęły swoim patronatem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Centrum Badań nad Wartościami w Nauce i Technice im. Karela Čapka i Muzeum Zdeňka Buriana w Štramberku.

„Adeptus” to interdyscyplinarne czasopismo naukowe publikujące recenzowane artykuły poświęcone zagadnieniom kluczowym w badaniach nad kulturami i językami Słowian w przeszłości i obecnie. Publikujemy materiały sprzyjające zrozumieniu współczesnego stanu kultur słowiańskich, oparte na badaniach antropologicznych i językoznawczych, szczególną uwagę poświęcając spojrzeniu komparatystycznemu w obrębie państw słowiańskich i w porównaniu kultur słowiańskich z innymi kulturami europejskimi i pozaeuropejskimi. Celem czasopisma jest umożliwienie dialogu młodych naukowców, reprezentujących różne pola badawcze i pochodzących z różnych krajów. „Adeptus” znajduje się m.in. w bazach Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), CEEOL, DOAJ, EBSCO, ProQuest i Crossref. Na liście czasopism MNiSW przyznano mu 20 punktów.

Szczegóły: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/index

Skip to content