The Limits of Scientific Explanation – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

The Limits of Scientific Explanation

Realizowany przy wsparciu John Templeton Foundation projekt miał na celu rozwinięcie działalności Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w trzech wiodących obszarach: fizyka i kosmologia, filozofia i teologia, umysł i normatywność. Podczas trzech lat realizacji projektu zorganizowanych zostało dziesiątki sympozjów, seminariów i konferencji naukowych, kilka serii wykładów akademickich, rozwinięta także została nasza działalność popularyzatorska.

Projekt

Grantodawca: John Templeton Foundation, grant ID: 20237, wartość projektu: 1,98 mln USD

Kierownik projektu: prof. Michał Heller

Prace naukowe prowadzone były w ramach trzech grup badawczych: „Fizyka i kosmologia”, „Umysł i normatywność”, „Filozofia i teologia”. Pierwszy obszar dotyczył granic stosowalności matematycznej metody fizyki, m.in. w teoriach dotyczących wczesnych faz kosmosu, fazy Plancka, osobliwości itd. Zbadane zostało wykorzystywanie tzw. geometrii nieprzemiennych w roli matematycznego narzędzia umożliwiającego modelowanie wczesnych etapów ewolucji wszechświata.

W ramach prac grupy badawczej „Filozofia i teologia” analizowane były ograniczenia metody empirycznej z punktu widzenia teologii. Rozważania dotyczyły roli filozofii w teologii, logicznych uwarunkowań dyskursu teologicznego oraz możliwości stworzenia nowej gałęzi teologii – teologii nauki.

Prace grupy badawczej „Umysł i normatywność” skupiały się na biologicznych podstawach normatywnych funkcji umysłu, m.in. w zakresie badań nad językiem, podejmowania decyzji moralnych czy wpływu środowiska na rozwój funkcji umysłowych. W tym kontekście przeprowadzone zostały również badania empiryczne, z wykorzystaniem aparatury do obrazowania pracy mózgu.

W ramach projektu prowadzona była również działalność edukacyjna i popularyzacyjna. Powstało m.in. kilka kursów przeznaczonych dla studentów, opublikowane zostały dziesiątki artykułów popularnonaukowych, a także zainicjowano serię wykładów popularnych „Granice Nauki”.

Skip to content