Problemy koncepcyjne w teoriach unifikacji – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Problemy koncepcyjne w teoriach unifikacji

W ramach projektu analizowane są problemy koncepcyjne jakie pojawiają się podczas prób tworzenia teorii unifikacji w fizyce. W badaniach wykorzystujemy zaawansowane narzędzia fizyki matematycznej, a także staramy się spojrzeć na rozważane problemy z szerszej perspektywy filozoficznej.

Opis projektu

Analizowane są w szczególności następujące zagadnienia:

1) Ciemna energia zgodnie ze standardowym modelem kosmologicznym stanowi 68% energii wypełniającej Wszechświat. Model ten nie uwzględnia jednak drobnych niejednorodności w rozkładzie materii we Wszechświecie (gromady galaktyk, a także większe struktury). W ramach grantu badamy hipotezę, która stwierdza, iż niejednorodności te, w skutek nieliniowych właściwości teorii Einsteina, mogą istotnie zmienić globalną strukturę czasoprzestrzeni. W takim ujęciu ciemna energia mogłaby nie istnieć naprawdę. Udoskonalony model kosmologicznym mógłby być zgodny z obserwacjami astronomicznymi bez konieczności zakładania istnienia tej tajemniczej energii.

2) Problemy pojęciowe w kontekście „grawitacji kwantowej”; w ich analizie wykorzystujemy  zaawansowane narzędzia geometrii nieprzemiennej.

3) Alternatywne podejścia w modelowaniu zjawisk w kosmologii i fizyce cząstek.

4) Powiązania między syntaktyką a semantyką w kontekście teorii fizycznych – w tym kontekście analizy filozoficzne stanowiły istotne uzupełnienie prowadzonych badań.

Członkowie zespołu

Kierownik: Michał Heller

Koordynator grupy badawczej „Geometria nieprzemienna”: Michał Eckstein

Koordynator grupy badawczej „Ogólna teoria względności”: Sebastian J. Szybka

W badaniach wzięło udział 20 naukowców z Polski oraz Austrii, Francji oraz Niemiec.

Skip to content